Algemene voorwaarden laatste update op 13/02/2024
 

Privacy verklaring

Alle door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld, overeenkomstig de vigerende wetgeving. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestellingen correct af te handelen, uw vragen te beantwoorden, onze nieuwsbrief te verzenden en om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze producten en diensten.
Uw gegevens worden nooit in het bezit van derden gesteld.
De gebruiker kan zich, kosteloos en op eenvoudig verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot:
De Witte Berk bv, Nieuwstraat 69 B-3140 Keerbergen, info@dewitteberk.be.
Indien u uw gegevens wenst te consulteren of aan te passen, dan kan u dit doen door in te loggen in uw account die u aangemaakt heeft bij het plaatsen van uw bestelling.
U vindt daar uw gegevens terug.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Prijzen.
De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op het moment van verschijning op de webshop. Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele verzendingskosten.
Foutieve prijsvermeldingen of informatie zijn altijd mogelijk en worden zoveel als mogelijk vermeden.
Tikfouten zijn altijd mogelijk evenals niet correcte verbindingen met onze webserver welke foutieve informatie kunnen veroorzaken.
De Witte Berk bv behoudt zich het recht de prijzen ten allen tijde te wijzigen indien het noodzakelijk is.
Jaarlijks worden de prijzen aangepast in het najaar tenzij er zich tussentijds verschuivingen voordoen in het aanbod of beschikbaarheid van bepaalde artikelen.

Voorraadbeheer.
Niet alle vermelde planten en of plantenmaten zijn steeds beschikbaar omwille van een bijvoorbeeld een slecht groeijaar, de weersomstandigheden of eigen aan de plant zelf.
Sommige planten en plantenmaten zijn daarom zeer schaars en dus ook snel uitverkocht.
In zulkdanige situatie zullen wij een gepaste variant voorstellen of de bestelling annuleren.

Verkoopsovereenkomst.
Het verkoopscontract wordt opgemaakt bij de laatste stap van de bestelprocedure. U aanvaardt dan ook van rechtswege de volledige, onderhavige algemene voorwaarden. Het verkoopscontract wordt pas definitief wanneer deze bevestigd wordt door de betaling van de prijs door de koper. De Witte Berk houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren indien bepaalde onregelmatigheden zich voordoen. U wordt hiervan binnen de 48 uur per e-mail op de hoogte gebracht.

Levering - Afhaling.
Gelieve een termijn van minimaal 3 werkdagen te voorzien voor levering of afhaling van uw aankoop.
Indien u de prijs voor de aflevering aan huis wenst te kennen, dan kan u dat aanvragen met door een mail te sturen naar info@dewitteberk.be . Binnen de 24 uren bezorgen wij de gepaste offerte met de bevestiging van uw aankoop.
Bij aflevering aan huis dient er steeds op voorhand betaald te worden.
Afhalingen worden ter plaatse contant betaald te worden of via onze webshop.
Bij aflevering aan huis worden de goederen gelost enkel in de onmiddellijke nabijheid van de vrachtwagen. Het voertuig mag in geen enkel geval de verharde weg verlaten.

Verlies of beschadiging bij transport.
Eventuele schade dient binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen aan ons te worden meegedeeld. Zo niet kan er geen sprake zijn van terugname of vervanging van de goederen.

Bedenktijd.
In geval van verkoop op afstand, waarbij de goederen verzonden worden en niet ter plaatse afgehaald, en indien het een consument betreft, heeft deze het recht om van de aankoop af te zien, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen een termijn van 7 werkdagen, zaterdag inbegrepen, vanaf de dag die volgt op de levering van het product. In voorkomend geval dient de consument de leveringskosten te betalen en op eigen kosten de goederen terug te bezorgen. De consument beschikt evenwel niet over het recht om van de aankoop af te zien van producten die niet door hun aard kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen, planten, bomen, bloembollen enz.).

Annulatie.
Annulatie of wijziging van een bestelling is niet mogelijk tenzij bij wederzijds akkoord. Eventuele Voorschotten zijn niet recupereerbaar bij annulatie van een bestelling.

Klachten.
Klachten kunnen per email ingediend worden via info@dewitteberk.be.
De Witte Berk bv verbindt zich ertoe elke klacht binnen de 7 werkdagen te behandelen en te beantwoorden.

Waarborgen.

 • Soortechtheid:
  De Witte Berk bv garandeert de soortechtheid van de geleverde planten tot 3 jaar na de aankoop en na voorlegging van het aankoopbewijs.
  Indien om welke reden dan ook, de juiste variëteit niet kan geleverd worden, kan de schadeloosstelling nooit meer bedragen dan het oorspronkelijk aankoopbedrag van de betreffende plant(en).
 • Groeiwaarborg:
  100% Garantie op het leven (hergroei) kan niemand geven, ook wij niet.
  Wij zijn wel steeds bereid om bij ernstige schade met U een oplossing te zoeken.
  Bij enkele artikelen is het bekend, dat zich vaker dan normaal problemen voordoen.
  Hergroei garantie is bij deze artikelen bij voorbaat uitgesloten.
  Schadevergoeding voor winterschade of schade door late nachtvorst of andere extreme weersomstandigheden wordt in geen geval gegeven.

  Ook schade veroorzaakt door onjuiste behandeling zoals bijvoorbeeld het planten in voor de betreffende plantensoort ongeschikte grondtypes kan niet worden vergoed.
  Wij doen altijd ons uiterste best om eventuele klachten zo goed mogelijk te verhelpen.
  Bij gegronde klachten kan de klant vervangende planten krijgen tot de oorspronkelijke factuurwaarde van de planten.
  Er worden geen klachten in behandeling genomen als er geen aankoopbewijs kan voorgelegd worden!


Informatie.
De Witte Berk bv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie, op of via de site, onbeschikbaar zou zijn, zal De Witte Berk bv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De Witte Berk bv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren op info@dewitteberk.be. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Intellectuele eigendomsrechten.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever of de respectievelijke eigenaar van de data. Foto’s en andere data zijn beschermd door intellectuele rechten en mogen niet gekopieerd worden. De intellectuele rechten behoren toe aan De Witte Berk bvba of rechthoudende derden.

Aansprakelijkheid.
De Witte Berk bv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
De Witte Berk bv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.